Iptables配置指南


很多Linux发行版本上的防火墙都是iptables,网络上教程很多,但有些过于繁琐,本文根据自己实际使用情况,将一些常用的iptables配置命令进行整理,后续可能会更新

开放某TCP端口(以80端口为例子):
iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables-save

开放某个范围的TCP端口(比如从1024到1500):
iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 1024:1500 -j ACCEPT
iptables-save

将某个TCP端口以上的端口全部开放(比如开放1024以上的所有端口):
iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 1024: -j ACCEPT
iptables-save

,

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注